Poster Session

Poster Theme

ข้อกำหนดในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ SAUNIC2014

ผู้ที่นำเสนอภาคนิทัศน์ (Poster Presentation) เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบ และจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) เพื่อนำเสนอในภาคนิทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. องค์ประกอบของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
1.2 บทนำ (โดยสังเขป): กล่าวถึง ที่มา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์ เป็นต้น
1.3 วิธีการศึกษา: สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีที่ใช้ การวางแผนสำหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น
1.4 ผลการศึกษา: ระบุถึงการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบคำถามของงานวิจัยได้ตรงที่สุด
1.5 บทสรุป (โดยสังเขป): กล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ความสำเร็จของงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้ การนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปต่อยอด เป็นต้น
1.6 เอกสารอ้างอิง: เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์
2.1 ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด Size A1 แนวตั้ง กว้าง 594 มิลลิเมตร (23.39 นิ้ว) x สูง 841 มิลลิเมตร (33.11 นิ้ว)
2.2 เนื้อหาภายในโปสเตอร์เป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาไม่ควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ กระชัด ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น
2.3 Template Poster ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ URL: http://bit.ly/SAUNICPoster

3. การติดตั้งโปสเตอร์
3.1 ผู้นำเสนอ จะต้องนำโปสเตอร์มาติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ก่อนเวลา 9.00 น.
3.2 โปสเตอร์ที่นำเสนอ จะต้องติดตั้งไว้ตลอดทั้งวันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น. ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจักต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอร์ของท่าน ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น., 13.00 – 13.30 น. และ 15.15 – 15.30 น. (3 ช่วงเวลา)
3.3 การติดตั้ง และจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของผู้นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ ตามที่กำหนด

1. ดาวน์โหลด Template แบบ JPG คลิก
2. ดาวน์โหลด Template แบบ PSD (PhotoShop) คลิก

เนื่องจาก ผู้ส่งบทความบางท่านมีหลายบทความ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ การจัดลำดับในการติดโปสเตอร์ จึงใช้วิธีจัดเรียงตาม Track และชื่อเจ้าของบทความ เพื่อผู้นำเสนอจะได้สามารถอยู่ประจำและอธิบายโปสเตอร์ของตนเองได้โดยสะดวก
 
ทั้งนี้ระหว่างการประชุม จะมีคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เยี่ยมชม ประเมิน และให้คะแนน ในการนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ตามเวลาที่กำหนด 

ตัวอย่างโปสเตอร์ Comments