+ Registration Process

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน (ทั้งส่งบทความและไม่ได้ส่งบทความ) ต้องลงทะเบียนในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นี้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน และปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมงานของท่าน หลังได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินแล้วภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมงาน หากผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียนผ่านระบบนี้ 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนกดส่ง (Submit) 
ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ตารางแสดงผลด้านล่างของแบบฟอร์มนี้ หากชื่อของท่านไม่ปรากฎ กรุณากดปุ่ม refresh หรือ F5 หมายเหตุ 
การลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ในเพจนี้ 
เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน เท่านั้น 
การส่งบทความต้องดำเนินการผ่านระบบ easyChair ที่ลิงค์ต่อไปนี้

กรณี พบอุปสรรคในการลงทะเบียน กรุณาแจ้ง saunic@sau.ac.th


การแจ้งการชำระเงิน

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
กรุณาสำเนาหลักฐานการโอนเงิน 
อาทิ Pay in slip, ATM slip 
พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์
เพื่อการออกใบเสร็จการรับชำระเงิน และเตรียมเอกสารให้ท่าน 

โปรด ระบุชื่อบทความ และเลขที่บทความที่ได้รับแจ้งจากระบบ EasyChair จากนั้นส่งหลักฐานทางอีเมล์ มายัง saunic@sau.ac.th

เจ้าหน้าที่ จะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน และชำระเงินของท่าน ในตารางด้านล่างนี้ ภายใน 3 วันทำการ ท่านสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของท่านได้ตลอดเวลา กรณีพบปัญหา โปรดแจ้ง ทางอีเมล์ saunic@sau.ac.th 


โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา บิ๊กซีเพชรเกษม
ชื่อบัญชี SAUNIC 2014
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 966-0-19481-1

SAUNICRegistForm


ผลการลงทะเบียน

หากชื่อของท่านไม่ปรากฎในตารางนี้ หลังการลงทะเบียน 
กรุณากด F5 หรือรีเฟรชเว็บเพจนี้ อีกครั้ง 
กรณี ลงทะเบียนซ้ำ จะใช้ข้อมูลที่ส่งครั้งล่าสุด 
หากลงทะเบียนผิด ให้ลงทะเบียนซ้ำ